Statistikk og analyse

Likestillingsindeksen

Likestillingsindeksen er en samleindeks som offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå en gang i året. Indeksen består i en sammenstilling av flere indikatorer som antas å kunne si noe om likestilling: Barnehagedekning, kvinneandel i befolkningen, andel kvinner i kommunestyrene, kvinners lønns- og utdanningsnivå og kvinneandelen i arbeidsstyrken.

Agder-fylkenes skåre i 2006

Agderfylkene ligger nederst på Statistisk Sentralbyrås likestillingsindeks. Vest-Agder ligger nederst med 1,9 poeng etterfulgt av Aust-Agder med 2,2 poeng. Gjennomsnittet for landet er 2,5 poeng. Indeksen gir kommuner med laveste skåre1 poeng, og kommuner med høyest skåre får 4 poeng.

defaultimage

Selv om fylkene nederst på rangeringen stort sett skårer lavt på alle enkeltindikatorer, er det variasjoner mellom kommunene. De to Agder-kommunene som skårer høyest er Bykle på 20.plass med 3,4 poeng og Valle med 3,1 poeng og på plass 69. Kristiansand skårer høyere enn landsgjennomsnittet med 2,8 poeng og Arendal ligger litt under landsgjennomsnittet med 2,4 poeng. Det er 10 Agder-kommuner blant de 30 nederste, og følgende har lavest skåre med 1,5 poeng eller mindre : Farsund, Froland, Birkenes, Gjerstad, Marnardal og Hægebostad.

Følgende graf viser at de indikatorene Agderfylkene skårer lavest på er kvinners andel av arbeidsstyrken, kvinners lønnsnivå og andel kvinnelige kommunestyrepolitikere.

Det er små endringer i likestillingsindeksen fra 2005 til 2006. Vest-Agder har bedret skåren noe når det gjelder kvinners andel av arbeidsstyrken og lønnsnivå, men skårer lavere på barnehagedekning og kvinneandelen i befolkningen. Aust-Agder har bedret skåren fra 2,3 til 3 når det gjelder barnehagedekning, men skårer lavere på både kvinneandel i arbeidsstyrken og kvinners lønn- og utdanningsnivå.