Kommunikasjoner

Utvikling av kommunikasjonene på Sørlandet er avgjørende for å skape en mer robust region. Det gjelder særlig de veiene som binder landsdelen sammen og de kommunikasjonene som binder landsdelen sammen med nabofylkene og omverdenen ellers. Landsdelen skal være i forkant når det gjelder IKT. Landsdelen må utvikle partnerskap med staten med sikte på å etablere nye effektive kommunikasjonsløsninger.
Mål

  • Rask utbygging av stamveiene E18/E39/RV9
  • Økt satsing på øvrige sentrale riksveier
  • Utvikle Kristiansand havn som internasjonal intermodal havn
  • Styrke Kjevik flyplass i nasjonal og internasjonal sammenheng Styrke jernbanens konkurransekraft herunder sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
  • Det skal være tilgang på bredband i hele landsdelen til konkurransedyktig pris