Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling, sosialt, økonomisk og økologisk, skal legges til grunn for den regionale utvikling på Sørlandet. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle god livskvalitet i landsdelen. I dette bildet står sysselsettingssituasjonen sentralt. Arbeid for alle må være det klare mål.

Kystsonen er sentral for bosetting, ressursforvaltning, næringsutvikling og rekreasjon. Det er særlig i kystområdene det er fare for at både økonomisk, sosial og økologisk bærekraft kan komme i ubalanse. Det er viktig med en bevisst innsats for å styrke Indre Agder.

Mål

  • Et godt fungerende arbeidsmarked der forholdene legges til rette for eksisterende og ny virksomhet.
  • Samordnet kystsoneplanlegging basert på kommuneplanenes arealdel
  • Befolkningens levekår målt ved SSB`s nasjonale levekårsindeks bedres
  • God polititjeneste i hele Agder