Agderrådet blir hovedsamarbeidspartner i Omdømmebarometer Sør høsten 2007

Omdømmebarometer Sør videreføres høsten 2007 og ny rapport presenteres i månedsskifte september/oktober 2007.
Organ:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
21. februar 2007
Sak nr.:
4-2007
Åpen/lukket:
Åpen

VIDEREFØRING AV OMDØMMEBAROMETERET SØR

Bakgrunn

Agderrådet, elrøyk og Sparebanken Sør er Ordkrafts hovedsamarbeidspartnere i etablering av et omdømmebarometer for Sørlandet. Målet med omdømmebarometeret er å utvikle et verktøy som gjør at landsdelens omdømme og selvbilde kan måles og dermed legge grunnlaget for at det kan påvirkes gjennom målrettede tiltak.

Gjennom en regional spørreundersøkelse og en nasjonal meningsmåling kartlegges Sørlandets selvbilde og omdømme. Samtidig med meningsmålingene legges det fram en medieanalyse av all relevant medieomtale av Sørlandet.

Øvrige deltakere i Omdømmebarometeret er kommunene Arendal, Grimstad og Kristiansand og Setesdal regionråd.

Avtalen med Ordkraft omfatter to rapporter. Den første rapporten ble lagt fram i september 2006 og den andre rapporten kommer i mars 2007. Arbeidsutvalget vedtok at en ønsket å vurdere videreføring når de to rapportene forelå.

Sekretariatets vurdering er at Omdømmebarometeret Sør har gitt relevant kunnskap om Sørlandets omdømme og resultatene fra målingene legger grunnlaget for målrettet arbeid med å forbedre det. Gjentatte målinger vil kunne fortelle om utvikling i positiv og negativ omtale av Sørlandet.

Planen videre er å presentere en ny halvårsrapport med resultater og medieanalyse i månedsskifte september/oktober. Fra og med 2008 ønsker Ordkraft å legge opp til å presentere årlige rapporter basert på en spørreundersøkelse tatt opp måneden før offentliggjøringen av rapporten og en medieanalyse som dekker de 12 siste månedene.

Ordkrafts pristilbud til Agderrådet (vedlagt) for å være hovedsamarbeidspartner for rapporten som planlegges lagt fram høsten 2007 er på 115 000 kr. Arbeidet med klassifisering av medieomtale og analyse og tolkning av resultatene i spørreundersøkelsene har vist seg å bli mer omfattende enn det som lå til grunn for pristilbudet på de to rapportene i 2006/2007. Pristilbudet for høstrapporten 2007 er derfor økt med 15%.

Pristilbudet for den årlige målingen som Ordkraft ønsker å gjennomføre i 2008 er på 180 000 kr.

Nye abonnenter i 2007 er kommunene Vegårshei og Mandal.

Før man evt. går videre med samarbeidet med Ordkraft i 2008, vil sekretariatet vurdere anskaffelsesprosessen i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Forslag til vedtak:

1. Agderrådet blir hovedsamarbeidspartner i Omdømmebarometeret Sør i 2. halvår 2007.

2. Agderrådet forplikter seg økonomisk på inntil 115 000 kroner ekskl mva til prosjektet i 2007.

3. Før Agderrådet forplikter seg økonomisk for 2008, vurderes anskaffelsesprosessen i henhold til Lov om offentlig anskaffelser.

Vedlegg

– Tilbud fra Ordkraft as pr 12.02.2007