200 000 kroner i støtte til utenlandsruter fra Kjevik

Støtten omfatter rutene til London og Aberdeen og skal benyttes til markedsføring av de to nystartede rutene. Midlene anvendes gjennom Kjevikrådet.

Kjevik hadde i første kvartal en vekst på over 50% på utenlandsrutene, dette omfatter de fire rutene til h.h.v. København, Amsterdam, London og Alicante – i tillegg til chartertrafikk.

De to rutene til København og Amsterdam har begge en sterk utvikling. Dette er typiske forretningsruter som mater passasjerer inn i de store internasjonale nettverkene til SAS og KLM, og den sterke trafikken gjenspeiler den høye internasjonale aktiviteten i næringslivet på Sørlandet.

Norwegians London rute har dessverre ikke hatt den samme gode utviklingen, og det er nødvendig å sikre denne rutens fremtid.

Den 30. mars åpnet flyselskapet BMI (British Midland) en ny rute daglig unntatt lørdag fra Kjevik til Aberdeen, også på denne ruten bør det investeres i markedsføring for å sikre en god trafikk.

Etablering av et Oppstartfond for Sørlandet

For å sikre at Kjevik klarer å holde på sine internasjonale ruter, samt å tiltrekke seg nye – bør det etableres et fond som kan fylle denne rollen.

Det antas at 5. mill fordelt over tre år er en tilstrekkelig ramme for dette fondet. Kjevikrådet vil fremme et forslag om etablering av et slikt fond i nær fremtid.

I første omgang haster det med å stimulere Aberdeen og London rutene, fordelt som følger:

  • 500.000 til markedsføring av BMI-ruten til Kjevik, og Sørlandet i Aberdeen. BMI har selv klar en kampanje hvor disse midlene er tenkt anvendt.
  • 700.000 til markedsføring av Norwegian ruten fra London til Kjevik, midlene er tenkt anvendt til markedsføring gjennom andre kanaler enn de som hittil har vært benyttet.

Dette er tenkt finansiert som følger:

300.000 omdisponering av ubenyttede midler i oppstartsfondet for Londonruten

100.000 er det tilsagn om fra Sparebanken Sør

200.000 søkes det om fra Vest-Agder Fylkeskommune

200.000 søkes det om fra Aust-Agder Fylkeskommune

100.000 søkes det om fra NHO Agder

200.000 søkes det om fra Agderrådet

100.000 søkes det om fra Kristiansand Kommune

Kjevik og Sørlandet har nå fire viktige internasjonale flyruter, to av disse er nettverksruter, og to går til h.h.v. London og Aberdeen. For å sikre at alle rutene opprettholdes er det viktig at det bidras med markedsmidler til de to nystartede rutene.

Midlene er tenkt anvendt gjennom Kjevikrådet, som gis ansvar for at dette skjer på en måte som er i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk for denne type markeds- stimulering.